Temaer – Københavns Universitet

DIAPLAN > Om DIAPLAN > Temaer

Temaer

DIAPLAN er bygget op om 5 hovedtemaer, der hver især indgår i de projekter, hvor det pågældende tema forekommer relevant.


A) Proces, metode og planløsninger i kommunale planprojekter for det åbne land

Hovedformålet med dette tema er at udvikle, afprøve og formidle erfaringer om planlægning af det åbne land, hvor berørte borgere og brugere inddrages i dialog om mål og forslag til løsning af lokale planopgaver. Der arrangeres forskellige typer af møder, seminarer og workshops. Desuden udarbejdes undersøgelser og analyser som eks. landskabskarakterkortlægning og undersøgelser af lokale jordbrugere og deres planer for fremtiden, herunder planer med relation til naturbeskyttelse og landskabsforvaltning. Efter afslutningen af DIAPLAN vil erfaringerne og resultaterne blive formidlet i en bog.

B) Naturparker - Planproces og -indhold i et kombineret beskyttelses- og udviklingsperspektiv

Temaet har til formål at sikre læringsbaseret understøtning til de projekter, der arbejde med parker. Fokus på tværfaglighed, borgerinddragelse og parkernes rolle i den regionale udvikling er essentielt for dette tema. Der udarbejdes fokuserede analyser såvel som der høstes mere generelle erfaringer.

C) Friluftsliv og stier - planlægning af stier og støttepunkter til friluftslivet

Dette tema skal understøtte de enkelte projekter med inputs til processer og planløsninger vedr. friluftsliv og stier. I projekterne kan der udvikles og afprøves forskellige processer samt belyses hvilke processer, der giver den bedste "forsyning" med stier (antal, længde, kvalitet etc.). Yderligere rettes fokus på stiers forskellige funktioner (motion, oplevelser, transport etc.)

D) Landbrugets fremtid i samspil med landskab og lokalsamfund

I dette tema undersøges landbrugets krav til og rammer for udvikling, som det kommer til udtryk lokalt. I flere af projekterne er det desuden relevant at undersøge landbrugerhvervets aktuelle status samt de lokale landmænds planer for fremtiden. Dette tema skal bidrage med inputs til kommunernes planarbejde samt identificere konkrete planløsninger på landbrugets behov i den lokale kontekst.

E) Kulturarven som ressource i åbne land-projekter med fokus på samarbejde, kortlægning og forvaltning af kulturarven i landskabet.

Det er i dag kommunerne, der har ansvaret for at varetage kulturarven i det åbne land. Med dette tema fokuseres der på at udvikle et proaktivt samarbejde mellem planmyndigheder og de kulturhistoriske (kunsthistoriske og naturhistoriske) museer for derved at integrere kulturarven i en helhedsorienteret landskabsforvaltning. Samarbejdet kan omfatte eks. udarbejdelse af planstrategi, kommuneplan, lokalplaner eller andre indsatser.

Plan for temaer

Figuren viser den samlede opbygning af DIAPLAN. Som det fremgår af figuren, omfatter "naturparktemaet" to af projekterne, "landbrugstemaet" tre omfatter projekter, mens "plantemaet"; "stiplanlægning" og "kulturarvstemaet" er indeholdt i alle fire projekter.