Projekter – Københavns Universitet

DIAPLAN > Om DIAPLAN > Projekter

 

Kort præsentation af de 4 projekter

I Skive Kommune handler projektet om at udvikle området omkring Sønder Lem Vig og Flyndersø til en lokalpark med fokus på natur, kultur og landskab. Målet er at udvikle området til et sammenhængende område med stor naturrigdom, som er attraktivt for bosætning, friluftsliv og erhverv. Et hovedfokus i projektet er borgerinddragelse, og projektet får således lov til at vokse op nede fra. Der støttes op om at udvikle og gennemføre borgernes ideer. Det er desuden ønskeligt at skabe samarbejde og dialog på tværs af kommunen, så forskellige aktører kan inspirere hinanden og forhåbentligt generere nye ideer, der kan være med til at øge sammenhængskraften og inspirere til en helhedsplan for området.

Morsø Kommune retter blikket mod sammenhængen mellem landsbyer og det omgivende landskab. Her vil man styrke udviklingspotentialet inden for både bosætning og turisme i landsbyen Karby og samtidig inddrage Natura 2000 arealer og fremtidige vådområder i planlægningen. Inddragelse af borgere og foreninger ses som en vigtig faktor for at sikre lokal forankring samt for at sikre, at beboernes ønsker til udviklingen i deres lokalområde tilgodeses.

Projektet i Jammerbugt Kommune har som mål at synliggøre de fremtidige muligheder for jordbrugserhvervet i kommunen. Der vil blive anvendt en helhedsorienteret og tværsektoriel tilgang til jorden og jordbrugserhvervet som ressource. Projektet retter fokus på at synliggøre eksisterende viden samt skabe og anvende ny viden i samspil med andre aktører. Dialog mellem kommune og borgere med interesse i det åbne land vægtes højt i projektet. Der er tale om et selvstændigt projektforløb, hvor der udvikles en metode til at indsamle og bearbejde data i et bestemt område, der kan anvendes til analyse af, hvad den mest hensigtsmæssige anvendelse er afforskellige delområder.

Med udgangspunkt i det spektakulære geologiske interesseområde omkring Odsherred-buerne ønsker Odsherred Kommune at etablere Danmarks første GeoPark godkendt af UNESCO. Kommunen, der er Danmarks største sommerhuskommune med ca. 25.000 sommerhuse, ønsker desuden at fremme udviklingen af helårsturisme. Udformningen af et velfungerende og relativt finmasket stisystem er i denne forbindelse centralt lige såvel som formidling af natur og landskabet gennem skiltning, kort- og informationsmateriale vægtes højt. Læs mere om GeoParken på: http://www.geopark-odsherred.dk/