Coronavirus Information på dansk / Information in English

Om DIAPLAN – Københavns Universitet

DIAPLAN > Om DIAPLAN

 
Om DIAPLAN 

Hent den fulde programbeskrivelsen her (pdf)

DIAPLAN har til formål at udvikle nye værktøjer og modeller for planlægning, udvikling og forvaltning af det åbne land. Det er samtidig hensigten at effektivisere opbygningen af viden og formidle erfaringer omhandlende det danske kulturlandskab til planlæggere og forvaltere. 

Programmets omdrejningspunkt er fire konkrete projekter fordelt på følgende kommuner: Skive, Morsø, Jammerbugt og Odsherred. De fire projekter har meget forskelligt fokus, der spænder fra etablering af en geopark til landsbyers relation til omgivende landskaber. Tilsammen udgør de fire projekter typiske eksempler på nye tværfaglige projekter for det åbne land, som i disse år vinder udbredelse i kommunerne. Projekterne kan ses som nye bud på, hvordan kommunerne kan lave åben landplanlægning eller supplere den eksisterende planlægning. Læs om de enkelte projekter under Projekter

DIAPLAN strækker sig over en periode med start medio 2010 til slutningen af 2013.

Baggrund

Baggrunden for DIAPLAN skal ses i forhold til de organisatoriske, lov- og samfundsmæssige forandringer, der påvirker udviklingen af det danske kulturlandskab. Med kommunalreformen fra 2007 fik kommunerne hovedansvaret for planlægningen og forvaltningen af det åbne land. Der ses samtidig en tendens til, at nye og mere komplekse udfordringer melder sig, i takt med at en bredere vifte af aktører fra flere forskellige niveauer stiller krav og ønsker til udviklingen af kulturlandskabet. Komplekse udviklingstendenser såsom nye EU reguleringer for natur- og vandområder, liberalisering af landbrugspolitikken og klimaændringer skaber ligeledes nye udfordringer for de kommunale planlæggere. Disse nye vilkår fordrer, at de kommunale planlæggere har nye metoder og tilgange til forvaltning og planlægning af det åbne land.

Organisering

DIAPLAN er organiseret som et netværk til understøtning og indhøstning af erfaringer fra de deltagende projekter. I netværket indgår fem forskellige faglige temaer, der hver især indgår i de projekter, hvor det pågældende tema forekommer relevant. Læs mere om de fem temaer under Temaer. Professor Jørgen Primdahl og lektor Lone Søderkvist Kristensen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, IGN, leder DIAPLAN som helhed, mens de enkelte projekter bliver initieret og ledet fra den pågældende kommune.

Finansiering

De enkelte projekter gennemføres med egne budgetter og med budgetansvaret placeret hos den pågældende kommune. DIAPLAN er finansieret med støttet fra Realdania, Tips- og lottomidler til friluftslivet, Region Sjælland, Videncentret for Landbrug, Syddansk Universitet, IGN samt midler fra de fire kommuner.