Contact – University of Copenhagen

DIAPLAN > Contact

Contact 

DIAPLAN is coordinated from Forest & Landscape, LIFE, University of Copenhagen by
professor Jørgen Primdahl, jpr@ign.ku.dk and
associate professor Lone Søderkvist Kristensen, lokr@ign.ku.dk

Projektcoordinator
Kamilla Hansen Møller
Email: kahm@ign.ku.dk  

Forest & Landscape, LIFE
Rolighedsvej 23
DK-1958 Frederiksberg C
Tlf. 3533 1500
Fax 3533 1508