Coronavirus Information på dansk / Information in English

Strategi for Sønder Lem Vig - Flyndersø – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Strategi for Sønder Le...

Sønder Lemvig og Flyndersø
– en strategi for den fremtidige udvikling

Landskabet omkring Sønder Lemvig og Flyndersø rummer en lang række natur- og kulturhistoriske værdier, men er også rammer om både skov- og landbrug. På grund af disse særlige kvaliteter ønsker Skive Kommune at sætte fokus på området og dets fremtidige udviklingspotentialer. 

Strategi med fokus på fremtidig udvikling

Skive Kommune har derfor igangsat et udviklingsarbejde, hvor man i samarbejde med borgerne i området gerne vil udarbejde en strategi for områdets fremtidige udvikling. Strategien skal angive en retning for den fremtidige udvikling af området og skal bruges i kommunens videre arbejde med området. Men strategien kan også bruges til at koordinere igangværende og fremtidige lokale aktiviteter.   

Som en del af processen har der i januar og februar 2012 været afholdt 4 offentlige foredrag om områdets landbrug, natur, geologi og kulturhistorie med det formål at skabe kendskab til og opmærksomhed på områdets værdier og potentialer. 

Workshop

I den videre proces inviteres borgere og andre interessenter til at deltage i en 3 dagsworkshop om områdets værdier, muligheder og fremtid. Denne workshop afholdes i dagene: søndag den 25. marts, torsdag den 26. april og torsdag den 31. maj. Målet med workshoppen er, at udarbejde en strategi for områdets fremtidige udvikling og at identificere projekter og initiativer, der kan medvirke til at fremme den ønskede udvikling. 

Workshoppen afvikles efter følgende program: 

Søndag den 25. marts kl. 9-ca. 16.00. Hovedformålet med denne dag er, at få et fælles indtryk af området og starte den første diskussion af områdets udviklingsmuligheder. Derudover vil der blive givet en introduktion til Skive Kommunens intentioner med processen, det arbejde der skal foregå i workshoppen, og det videre forløb efter workshoppens afslutning. 

Sted: Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12, 7800 Skive 

Torsdag den 26. april, kl. 19-22. Denne aften starter det egentlige strategiarbejde. I grupper skal deltagerne diskutere områdets værdier og potentialer og hvilke ønsker de har til den fremtidige udvikling af området. Ideer og forslag vil bliver diskuteret i fællesskab. En særlig udpeget gruppe bestående af medarbejdere fra Skive Kommune samt lokale borgere får til opgave at sammenskrive ideerne og præsentere dem på det næste møde. Gruppen kaldes i det efterfølgende ’procesgruppen’.

Sted: Hostrup Hovedgaard, Hostrupvej 41, Lem, 7860 Spøttrup 

Torsdag den 31. maj kl. 19-22. Aftenen starter med en præsentation af de ideer og forslag der bliver udarbejdet på forrige møde. Derefter følger en fælles diskussion og evt. en revision af forslagene, hvis nye ideer kommer på banen eller noget er glemt eller tolket forkert. Procesgruppen går derefter tilbage og udarbejder den endelige version af strategien. Resten af aftenen bruges i grupperne, hvor deltagerne skal prøve at identificere projekter og aktiviteter, som kan medvirke til at fremme strategien og hermed områdets udvikling. Der nedsættes efterfølgende en række nye arbejdsgrupper, der forestår det videre arbejde med at beskrive og igangsætte projekterne. Hvis der er behov for endnu et møde til at diskutere strategien aftales dette og det afklares hvordan strategien skal formidles til det øvrige lokalsamfund.

Sted: Hostrup Hovedgaard, Hostrupvej 41, Lem, 7860 Spøttrup

Alle er velkommen til at deltage! 

Kontakt

For yderligere information kontakt
Anders Rask, Udviklingskonsulent,
Skive Kommune, tlf. 9915 6334