Coronavirus Information på dansk / Information in English

Jordbrugets fremtid i Jammerbugt Kommune – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Jordbrugets fremtid i ...

Jordbrugets fremtid i Jammerbugt Kommune

Strukturreformen har betydet store forandringer indenfor den fysiske planlægning og natur- og landskabs forvaltningen. Kommunerne har fået ansvaret for planlægningen i det åbne land og for natur- og landskabsforvaltningen i det almindelige kulturlandskab.

I Jammerbugten Kommune er der derfor blevet etableret et projekt, der har til formål at udspecificere de fremtidige muligheder for jordbrugserhvervet (dvs. både landbrug, skovbrug, gartneri og naturpleje). Formålet er at skabe en ramme, der sikrer en høj investeringssikkerhed, når de langsigtede planer for jordbruget lægges og investeringerne forrentes.

Projektet gennemføres i to projektområder henholdsvis ved Saltum og sydvest for Fjerritslev. Naturmæssigt og landbrugsmæssigt er der tale om to meget forskellige områder. Formålet er at udvikle værktøjer til at lokalisere velegnede områder til bygninger, marker, skov/natur, stier, biogasanlæg, fritidsbrug, turisme m.m., hvor §3-, Natura 2000 områder og deslige lægger bånd på anvendelsen.

I projektet samarbejdes både med rådgivere og forskere. Det er endvidere ønsket, at projektet styrkes ved en høj grad af borgerinddragelse. Styrkelsen fremkommer ved at borgerne i jordbrugserhvervet ved, hvilke parameter som er vigtige i denne sammenhæng, og de er dermed med til at tegne et billede af frihedsgraderne og hvordan disse opleves. 

I projektet gennemgås en proces, som er opbygget i tre faser:

I  Synliggøre eksisterende viden og ressourcer
II  Skabe ny viden sammen med andre aktører
III  Anvende ny viden

Den sidste fase af projektet består af en evaluering af processen og stillingtagen til spørgsmål som:

  • Hvor statisk er de fastlagte udpegninger med forskellige frihedsgarder og hvornår skal de ændres?
  • Hvor kommer kommunernes planer om frihedsgrader reelt i spil? Og hvornår spiller kommunen en rolle for en beslutningstager i det åbne land?
  • Vil borgerne/lodsejernes oplevelse af kommunen være ændret efter processen? - Er der blevet fjernet barrierer for en bæredygtig udvikling?