Coronavirus Information på dansk / Information in English

Foredragsrække i Skive – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Foredragsrække i Skive

Sønder Lem Vig - Flyndersø-områdets naturhistorie og kulturlandskaber

Foredragsrække under Folkeuniversitetet.
Arrangør: Skive Kommune

Formål og hovedemner

I vinteren 2012 blev der sat fokus på naturhistorie og kulturlandskaber i Sønder Lem Vig - Flyndersø området. Der var stort fremmøde til de i alt fire foredrag, som blev afholdt under Folkeuniversitetet.

Foredragsrækkens vigtigste formål var at præsentere forskellige 'fortællinger' om området som helhed med udgangspunkt i forskellige discipliner og faglige perspektiver. Området rummer en særdeles interessant natur- og landskabshistorie med en række udviklingstræk typisk for Midtjylland. Her tænkes bl.a. på en kompleks geologi knyttet til isranden, en rig natur- og kulturhistorie knyttet til heden, næringsfattige søer, egekrat, strandengsarealer mv. samt en landskabshistorie præget af hedeopdyrkning, land- og skovbrug. Området rummer en række velafgrænsede landsbyer og fungerer som helhed som et attraktivt bosted med korte afstande til såvel byen som værdifulde naturområder. Aktuelt udgør området omkring Flyndersø et vigtigt rekreativ område for bl.a. Skives befolkning, ligesom området rummer store udviklingspotentialer som rekreativt område for regionens beboere og turister. Landbruget og vilkårene for landbrugsdrift varierer meget i området, der både rummer marginale og frugtbare jorder. Området er rig på skove og naturområder.

Skive Kommune ønsker at se området i en helhed og - i samarbejde med lokale borgere - udvikle områdets forskellige potentialer for land- og skovbrug, bosætning, turisme og friluftsliv samt natur og landskab. I forbindelse med det ene foredrag holdt Skive Kommune derfor oplæg om det fremtidige arbejde med området.

Foredragsrækken var målrettet borgere i lokalområdet og tilrettelagt således, at de enkelte foredrag kan skabe bred interesse for områdets værdier og debat om fremtidige udviklingsretninger. Indleder og ordstyrer til alle foredrag: Lektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Fokusområdet for foredragsrækken og potentiale for udvikling i Skive kommune. Den stiplede linje angiver kommunegrænse til Holstebro og Viborg kommuner.